Planer & Projekt

Planer och Projekt

Ordet projekt kan förklaras som ”ett tillfälligt jobb som skall leda till ett bestämt mål”.

Näst efter själva idén har det mesta sin början i just planer och projekt.
Några enkelt dragna linjer på en servett eller ett block kan vara början till en bil eller väg.

Men innan man drar igång ”på riktigt” måste man ta reda på hur idén skall omvandlas till verklighet. Det är viktigt att tidigt försöka gå igenom hur allt skall utföras, hur mycket -material som kan tänkas gå åt, vem som skall utföra vilket jobb till vilket pris och få fram ett verklighetsförankrat slutdatum för när allt skall vara klart.
Som avslutning ingår ofta en produktions- eller kostnadsuppföljning då projektets framtid eller efterkalkyl skall bedömas.

Att genomföra en uppgift i projektform är vanligt i olika sammanhang och har så varit i tusentals år. På senare tid har genomförandet av större projekt och de olika delarna av projekten kommit att detaljstyras och genom moderna dataprogram kan idag projektets genomförande redovisas in i minsta detalj.

Men inom all verksamhet som pågår i Sverige finns inte bara stora projekt, utan den över-vägande delen är små och ofta enskilda projekt av olika slag.

Dessa typer av projekt genomförs dagligen av företag och privatpersoner på det sätt man alltid gjort: Samtidigt som man jobbar allt vad man kan, försöker man i möjligaste mån hålla isär kostnaderna för de olika uppgifter man är inblandad i och försöker samtidigt hålla reda på alla noteringar, broschyrer, kvitton, fakturor och handlingar var för sig.

Att det krävs noggrannhet, engagemang och ordningssinne för att hålla reda på allt detta vet ju alla, och det kräver ofta tid man just då inte har.
Resultatet blir att man ägnar onödig tid till att leta efter uppgifter och underlag.
Ett fristående projekt blir ofta istället ett löpande kostnadsprojekt där uppföljningen och efter-kalkylen blir svår att genomföra.

Syftet med denna mapp för projektuppföljning, är att underlätta och samla varje projekts uppgifter på ett och samma ställe, så att det blir enklare att fortlöpande hålla en god överblick över t.ex vilka kostnader som är utlagda, vilka tillståndsansökningar som är inlämnade och vilka offerter som är ivägskickade och kanske antagna.
Mappen är också platsen där man förvarar noteringar och kontaktuppgifter och där man så småningom kan hitta underlaget för att göra en efterkalkyl.
Efterkalkylen är ett värdefullt verktyg för både beställare och utförare och ger ofta information som kan vara bra att känna till inför nästa projekt.

Genom att hålla god överblick över sina projekt blir det enkelt att hålla reda på vilka överenskommelser som träffats, vilka kostnader som är nedlagda och de extraarbeten som beställts blir enkla att debitera.

Denna mapp för olika projekt och dess inledande planering, lämpar sig både för företag som med fördel upprättar en mapp för varje projekt – men också för alla privatpersoner som genomför större eller mindre projekt i egen regi.

När projektet är avslutat är det lätt att bara lämna det bakom sig. Men det är en fördel om man med facit i hand och minnet färskt, kan sätta sig ner en stund och göra en sammanställning av hur projektet faktiskt fungerade i verkligheten.
Missa inte möjligheten att skriva ner det som inte fungerade som det var planerat.
Denna information är mycket värdefull, eftersom sådana erfarenheter både kan spara tid och dyra läropengar i framtiden.

I ExxMapp ”Planer & Projekt” har du utrymme att skriva in uppgifter, hitta användbara kontaktuppgifter och ha en utmärkt förvaringsplats för dokument och foton.

I mappen finns gott om ifyllnadsfält gällande t ex projektets arbetsnamn, initiativtagaren/beställarens namn, organisations/personnummer, i vilken regi projektet kommer att genomföras, momsregistreringsnummer, start- och färdigdatum, tillstånd och handlingar, vilket/vilka försäkringsbolag som är aktuella, försäkringsnummer, kontaktperson,

Förtryckta rader finns även för att du enkelt skall kunna fylla i:
Anledningen till projektet, vad projektet avser, vilka delprojekt som kommer ingå, tidsrymden, vem som är projektansvaring, vilka som är entreprenörer och leverantörer av tjänster och varor.

Du hittar tips på vad som behöver kontrolleras gällande entreprenörer/leverantörer t ex:
Finns F-skattebevis, föreligger momsredovisningsskyldighet, finns avtal om reseersättning, yrkesbehörighet, försäkring för utförda arbeten, finns speciella överenskommelser m m.

Du har utrymme att göra en efterkalkyl.

I mappen finns även förtryckta rader för kontaktuppgifter till företag och kontaktpersoner som är berörda av projektet

Mappen är kompletterad med förtryckta kontaktuppgifter vid olika nödsituationer:

– 112 SOS,
– 114 14 Polis (vid ej brådskande ärenden)
– 113 13 Info vid större trafikolycka, brand eller kriser t ex
stormar, översvämning eller sjukdomsutbrott.
– 1177 Sjukvårdsupplysningen

Du vet väl att vi har mappar för många olika intresseområden bl a: Företaget, Jobb & erfarenhet, Krismapp, Resan  m m.

Se hela vårt utbud under rubriken "Våra mappar".